PISCES

PISCES
olim Dii, et Θεοπαίδων, nomine digni, ab iis habiti sunt, quorum Deus est venter, διὰ τὸ πολύτιμον. Luxus enim praecipua olim pars, in piscium delectu, unde est quod ex omnibus obsoniis piscis solus id obtinuit, ut per excellentîam appellaretur ὄψον, et lurcones φέλοψοι, item ὀψοφάγοι. Indidem et ἀκτάζειν, est indulgere gempto, laute et oppipare epulari, quia pisces ἐπ᾿ ἀκτῆς, in littore. Itaque hoc genus hominum hîc fuêre maxime profusi: adeo ut Cato questus sit, etiam vulgo Romae piscem pluris venire quam bovem. Et Iuvenal. Sat. 4. v. 25.
———— Potuit fortasse minoris
Piscator, quam piscis emi.
Quod ipsum leve videtur, prae eorum prodigo luxu, a quibus impensa leguntur integra latifundia in unius mulli pretium, vide Plut. Sympos. l. 4. quaest. 4. Athenaeum, l. 7. et 8. Plin. l. 9. c. 17. Senecam, Epist. 96. et Natur. Quaest. l. 3. c. 17. Macrobium, Saturnal. l. 3. c. 16. Iuvenalem, Alios. Etiam hodieque totô Oriente pisces carni praeferri, notat Bellonius, Observat. suarum l. 1. c. 72. Contra Syri olim a piscium esu abstinuêre, quod Venerem crederent, Typhonis metu, in mare prosilientem, aut in figura piscis, aut piscium tergô exceptam, periculô se exemisse, ut dictum: Unde Phoenicum Astarte (sic illi Venerem vocabant, alii Dercen scribunt et Derceto et Atergatin) superiora mulieris habuit, inferiora piscis, apud Diodorum. l. 2. Lucianumque in Dea Syria. Quae tamen superstitio Nehemiâ recentior est, utpote cum huius temporibus Tyriis nondum religio fuerit, pisces venales Hierosolymam deferre, quos postea ne attingere quidem fas fuit. Halucinantur itaque, qui idolo Dagon, quod Azoti colebatur, eandem figuram cum Astarte tribunnt Hebraei, coniecturam facientes ex nomine, quia Dagon deduci videtur ex voce dag, quae piscem notat, adeoque haec duo Numina confundunt. Namque praeter quam, quod recentiorem Astartes culutum esse diximus, planum est ex Theologia Phoenicum, apud Philonem Byblium, Dagonem fratrem, et Astartem uxorem Saturni habitos esse. ibidem Dagon Graece redditur Σίτων, Frumentarius, quia dagon, Hebraeis est frumentum. Et additur causa nominis, quia εὗρε ςῖτον καὶ ἂροτρον, invenit frumentum et aratrum: unde Σεὺς ἀρότριος; Itaque nomen non a forma habuit, sed ab inventione frugum. Ita Philoex Sanchoniathone, qui, Eusebiô teste, Phoneicum historiam scripsit, ante Troiani belli tempora, nempe circa Iephtae Iudicis Hebraeorum aetatem. Quidni tam vetusto Scriptori de gente sua plus fid ei habeatur, quam Hebraeorum Magistris heri et hodie natis, quique adeo sibi non constant: Dagoni quippe figuram hominis tribuit R. Levi, R. Selomo siguram piscis, R. David ex utroque mixtam. Seniores certe non modo manuum volas, sed et ἴχνη τῶ ποδῶν, vestigia pedum, ideo in limen cecidisse dicunt. Etiam Theodoretus Philistaeos idolum invenisse scribit τῶ ἄκρων πάντων ἐςτερημένον, extremis omnibus partibus, i. e. tam manibus, quam pedibus, privatum et mutilatum. Quod quidem Graeci de suo addiderunt, sed id numquam addituri, si Dagonem credidissent in piscem desiisse. Sam. Bochart Hieroz. Parte prior, l. 1. c. 6. plura infra in voce Piscis.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • PISCES — (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System) is a border control database system largely based on biometrics developed by Booz Allen Hamilton, Inc. for the CIA.cite web last = Madsen first = Wayne authorlink = Wayne Madsen… …   Wikipedia

  • Pisces — is the Latin word for fishes . It may refer to:*Pisces (constellation), a constellation *Pisces (astrology), an astrological sign *Fish (zoology), as an obsolete taxonomic term *OZ 09MMS Pisces, a fictional mecha in the Gundam Wing anime *Pisces… …   Wikipedia

  • Pisces — Pis ces, n. pl. [L. piscis a fish.] 1. (Astron.) (a) The twelfth sign of the zodiac, marked [pisces] in almanacs. (b) A zodiacal constellation, including the first point of Aries, which is the vernal equinoctial point; the Fish. [1913 Webster] 2 …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Pisces — (lat. „Fische“) steht für: ein wissenschaftliches Taxon, siehe Fische ein Sternbild, siehe Fische (Sternbild) die Pisces Zwerggalaxie in diesem Sternbild ein Album (1961) von Art Blakey …   Deutsch Wikipedia

  • Pisces — [pī′sē ən, pis′ēənpī′sēz΄; ] occas. [ pis′ēz΄] n. [ME < L, pl. of piscis,FISH] 1. a N constellation between Aries and Aquarius; the Fishes 2. the twelfth sign of the zodiac, entered by the sun about February 21 3. a person born under the sign… …   English World dictionary

  • Pisces — (lat.), Fische …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Pisces — (lat.), die Fische; auch Sternbild, s. Fische …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Pisces — PISCES, ium, Gr. Ἰχθύες, ων, am Himmel sind, nach einigen, die Fische, in welche sich Venus und Cupido verwandelten, als sie vor dem Typhon in Aegypten flohen. Diogenetes Erythræus ap. Hygin. Astron. Poet. l. II. c. 30 …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Pisces —    • Pisces,          см. Sidus, Сидунт, 4 …   Реальный словарь классических древностей

  • Pisces — ⇒ Fische …   Deutsch wörterbuch der biologie

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.